logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

 LOgo

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji wzoru umowy w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji zmienia się wzór Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackiem a gminą w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego przyjęty Uchwałą Nr 232/4642/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2016 r.

LOgo

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej dla dochodów i wydatków informujemy, iż beneficjentem zadania dotyczącego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowania programów rewitalizacji jest Ministerstwo Rozwoju – Departament Programów Pomocowych, nie zaś jednostka samorządu terytorialnego. Wypłaty dotacji w ramach projektów są przekazywane na paragrafy 200 i 620 klasyfikacji budżetowej.
W związku z powyższym Gmina będzie refundować środki poniesione w ramach projektu z tych paragrafów.

Poprawna klasyfikacja budżetowa dla 90 % dotacji do projektów przedstawia się następująco:
Dział 750 Rozdział 75095 § 2008 Kwota …….. (Fundusz Spójności - 85%),
Dział 750 Rozdział 75095 § 2009 Kwota …….. (Budżet Państwa - 15%).

Dotacjobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

LOgo

W związku z pytaniem zadanym w trakcie spotkań edukacyjnych w jakim zakresie w ramach kryterium oceny projektów w działaniu 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej RPO WP 2014-2020 badane będzie, czy projekt został ujęty w programie rewitalizacji umieszczonym w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Podkarpackiego, jak również, czy tytuł i wartość projektu są zbieżne z zapisami Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji, przedstawiamy nast. informację.

Ocena złożonych projektów dokonywana będzie w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Dlatego na etapie opracowania programów rewitalizacji, należy dołożyć szczególnej staranności w zakresie identyfikacji poszczególnych projektów, tak aby na etapie oceny kryterium dotyczącego ujęcia projektu w programie rewitalizacji, tytuł, wartość, cel i zakres projektu nie budziły wątpliwości w zakresie zbieżności z zapisami zatwierdzonego programu rewitalizacji.

LOgo

15 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.