Krosno doczeka się ważnej inwestycji drogowo-kolejowej. Dzięki planowanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w mieście zostanie przebudowane skrzyżowanie toru kolejowego i ulicy Lwowskiej. Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś Włodzimierz Żmuda - członek zarządu PKP PLK i Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna oraz marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Bogdan Romaniuk.
Stronami porozumienia „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu komunikacyjnego układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” są: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz gmina Miasto Krosno przy udziale Województwa Podkarpackiego.
Dzięki porozumieniu zostanie przebudowana i rozbudowana ulica Lwowska w Krośnie, będąca elementem Drogi Wojewódzkiej nr 991 oraz zrewitalizowana linia kolejowa nr 108 Jasło-Nowy Zagórz, wraz z wykonaniem robót polegających na obniżeniu niwelety torów. Przebudowa torów kolejowych umożliwi powstanie skrzyżowania dwupoziomowego w ciągu ulicy Lwowskiej oraz ulicy Piastowskiej i Hallera.
Będzie to bardzo ważna inwestycja, nie tylko pod kątem infrastrukturalnym, ale także pod kątem zastosowanych w ramach zaplanowanych prac innowacyjnych rozwiązań, które są koniecznością przy takim natężeniu ruchu drogowego i rosnącym ruchu kolejowym – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności transportu kolejowego na terenie południowej części województwa podkarpackiego, a także, poprzez budowę skrzyżowania dwupoziomowego w Krośnie, spowoduje polepszenie warunków jazdy w ruchu drogowym. Wykonanie całego projektu przyczyni się do skrócenia jazdy pomiędzy Rzeszowem, a Krosnem oraz Bieszczadami. Co ważne, poprawi się również bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.
Porozumienie jest kamieniem milowym, jeśli chodzi o poprawę powiazań komunikacyjnych. Dla Krosna jest to rozwiązanie, które usprawni komunikację wewnątrz miasta i sprawi również, że linia kolejowa w obrębie miasta będzie poprawiała szybkość komunikacji – przekonywał prezydent Krosna Piotr Przytocki.
Wartość przebudowy drogi wojewódzkiej nr 991 określona jest w Programie Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023. Projekt w części drogowej wstępnie został wyceniony na kwotę około 10 mln złotych, natomiast koszt dodatkowych prac związanych z obniżeniem niwelety torów wstępnie został oszacowany na kwotę około 40 mln zł netto. Strony planują dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa infrastruktury kolejowej, skróci się czas i komfort przejazdu. Dzisiejsze porozumienie pozwoli na przeprowadzenie dwóch inwestycji - kolejowej i miejskiej w taki sposób, aby Krosno mogło wybudować infrastrukturę drogową w sposób bezkolizyjny z linią kolejową – powiedział Włodzimierz Żmuda z PKP PLK.
Realizacja projektu będzie dopełnieniem prac na linii kolejowej l-108 Jasło-Nowy Zagórz. W latach 2007-2013 w ramach RPO WP na rewitalizację linii zostało wydatkowane około 63 mln zł. W zaktualizowanym Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku szacunkowa wartość rewitalizacji linii nr 108 została określona na kwotę 220 mln zł netto i nie obejmuje prac dotyczących obniżenia niwelety torów.
Porozumienie zakłada, że PKP PLK S.A zleci do wykonania dokumentację projektowo-budowlaną rewitalizacji linii nr 108 z obniżeniem niwelety torów, a Miasto Krosno pokryje koszt dokumentacji w zakresie dotyczącym przekroczenia linii kolejowej wiaduktem drogowym w ciągu ulic: Lwowskiej, Piastowskiej i Hallera w Krośnie.

Daniel Kozik/Monika Konopka
Fot. Michał Mielniczuk 
Video: Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP