Kolejna duża inwestycja drogowa rozpoczęta. Od symbolicznego wbicia łopaty ruszyły prace przy obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

W tym uroczystym wydarzeniu uczestniczyli m.in.: wicemarszałek Ewa Draus, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, senator Janina Sagatowska, poseł Bogdan Rzońca, prezydent Stalowej Wola Lucjusz Nadbereżny, dyrektor GDDKiA o. Rzeszowie Bogdan Tarnawski, a także przedstawiciele wykonawcy, samorządowcy oraz inni zaproszeni goście.

Droga krajowa nr 77 jest jednym z ważniejszych korytarzy transportowych Podkarpacia i całego kraju, prowadzi ruch pojazdów m.in. do przejść granicznych w Korczowej i Medyce. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców. Obwodnica usprawni komunikację drogową w regionie, zwiększy przepustowość dróg i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miast, co wpłynie na poprawę komfortu życia ich mieszkańców oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Obwodnica poprawia bezpieczeństwo, poprawia płynność ruchu, ale tak naprawdę wyprowadza ruch tranzytowy poza centra miast, co jest niezwykle istotne i w konsekwencji daje szansę rozwoju miejscowości przyległych. Myślę, że właśnie tego typu inwestycje kluczowe dla tych miejscowości w konsekwencji poprawiają atrakcyjność gospodarczą, są ważne dla przedsiębiorców, tworzą nową rzeczywistość gospodarczą.- dodał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przedstawiciel ministerstwa odpowiadający za realizację zadania w mieście Adam Hamryszczak.

W tym miejscu na Podkarpaciu tworzy się druga aglomeracja miejska. Dzięki tej obwodnicy zostaną połączone nie tylko Nisko ze Stalową Wolą i nie tylko zostanie poprawione bezpieczeństwo i płynność ruchu ważna dla mieszkańców tego terenu, ale ta obwodnica jest ważna dla całego Podkarpacia. Ona nas włączy do międzynarodowej trasy, dzisiaj nazywanej S-19, Via Carpatia, ale też będzie ważną drogą, która połączy Stalową Wolę, Nisko z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Dzięki tym różnym inwestycjom Podkarpacie stanie się ważnym regionem, a Stalowa Wola z Niskiem i północ województwa stanie się dużą aglomeracją i stanie się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych- mówiła Wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus.

Inwestycja obejmuje budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Trasa obwodnicy w wybranym wariancie poprowadzona została po północno – wschodniej stronie miejscowości Stalowa Wola i Nisko. Przebiega na kierunku północ – południowy wschód. Początek projektowanej obwodnicy Stalowej Woli i Niska zlokalizowany został na odcinku istniejącej trasy Podskarpowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina. W km 4+666 ul. Podskarpowej w ciągu DK-77 (tj. km 0+000,00 nowoprojektowanej obwodnicy) przewidziana została budowa ronda, stanowiącego połączenie obwodnicy z ulicami Chopina i Podskarpową oraz drogą gminną (w śladzie przyszłej DW Nr 855). Na dalszym odcinku obwodnica przecina tereny ogródków działkowych i dalej kieruje się na południowy wschód, przekraczając tereny elektrowni Stalowa Wola. Na dalszym odcinku przekracza rzekę Barcówka, linię kolejową Nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe oraz krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19. Koniec trasy obwodnicy i jej połączenie z istniejącą DK-77 zaplanowano na rondzie wchodzącym w skład węzła „Rudnik”, który powstanie w ramach budowanej równolegle drogi ekspresowej S-19. Inwestycja obejmuje również budowę wylotu z ronda w km 3+400 z odcinkiem łącznika w kierunku istniejącej DK-77 (ulicy Energetyków).

Informacje o inwestycji:

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 
(dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Wartość: 199 189 315,22 PLN

Wykonawca:  Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A.

Tekst i fot.
Krzysztof Witek
Kancelaria Zarządu