W ramach naboru RPPK.05.02.00-IZ.00-18-002/17 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,  Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Treeden Group Sp. z o.o. złożył projekt pn. Budowa terminalu przeładunkowego na Stacji PKP LHS Wola Baranowska w miejscowości Knapy. 

Projekt ten dotyczy infrastruktury terminali przeładunkowych nienależących do sieci TEN-T i będzie obejmował następujące zadania: budowę terminalu przeładunkowego wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą, zakup urządzeń wykorzystywanych wyłącznie przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych oraz zakup systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał warunkowo do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020 ww. projekt. Podpisanie umowy z beneficjentem uzależnione było od wyniku decyzji KE w sprawie pomocy indywidualnej uzyskanej w procesie notyfikacji.

Pismem z dnia 31 marca 2020r. Komisja Europejska poinformowała Polskie władze, iż nie zgłasza zastrzeżeń w sprawie pomocy publicznej w wysokości ponad 29 mln PLN, które pomogą w przebudowie terminalu przeładunkowego Wola Baranowska na Podkarpaciu. KE uznała, że dotacja pomoże w przeniesieniu transportu z drogowego na kolejowy, co nie tylko rozładuje zatory, ale będzie również korzystne z punktu widzenia środowiskowego. KE uznała w szczególności, że środek wsparcia jest konieczny, ponieważ w przeciwnym razie operatorzy rynku nie mieliby wystarczających zachęt do przeprowadzania inwestycji w taką infrastrukturę. Na tej podstawie Komisja doszła do wniosku, że środek pomocy indywidualnej jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwowej, w szczególności z art. 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącym koordynacji transportu.

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej konkurencji (sprawa pod numerami SA.52716) https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm