Przybliżony termin

ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

         

Departament / Jednostka

Nazwa zadania

Szczegóły zadania

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

 

  II kwartał 2021

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z „Wojewódzkiego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”

 

 

  II kwartał 2021

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób  Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030

http://www.rops.rzeszow.pl/s-104-konkurs-ofert 

 

  II kwartał 2021

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu pomocy społecznej wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”

 

 II kwartał 2021

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych uzależnień   wynikające z „wojewódzkiego programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów   Alkoholowych na lata 2014 - 2020”

 

 

  II kwartał 2021

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z „Wojewódzkiego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

 

 II kwartał 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020

 

DEPARTAMENT   KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 II kwartał 2021

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Inicjatywy kulturalne

 

 II kwartał 2021

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Dziedzictwo kulturalne

 

 II kwartał 2021

Departament Kultury   i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Edukacja kulturalna

 

KANCELARIA ZARZĄDU

 Luty  2021

Kancelaria Zarządu

Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie wkładu własnego - edycja 2021

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/wklad-dla-organizacji/5405-dotacje-na-wklad-wlasny-w-2021-roku

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

 Luty 2021

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/sport/5397-otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2021-r

II kwartał 2021

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację programów mających na celu poprawę stanu sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży - Akademia Małych Zdobywców

 

 II kwartał 2021

 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakrersie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Województwie Podkarpackim poprzez program rozwoju badmintona  

  Marzec 2021

 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Otwarty konkurs ofert na realizację wydarzeń popularyzujących naukę https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/nauka/5446-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-dziedzinie-nauki-w-2021-r 
    DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM  

 II kwartał 2021

 

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Wspieranie inicjatyw mających na celu utrzymanie bioróżnorodności terenów cennych przyrodniczo w oparciu o ekstensywną gospodarkę zwierzęcą i owadopylność  
    DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ  

 Luty 2021

Departament Promocji i współpracy gospodarczej Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tutystyki w 2021 roku. https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/turystyka/5418-konkurs-ofert-2021-turystyka