urzad 2014W dniu 7 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 41/889/15 przyjął Program Strategiczny „Błękitny San” (PSBS) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Program jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, który służy realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020. Obejmuje swym zasięgiem obszar 48 jednostek samorządu terytorialnego, położonych wzdłuż biegu rzeki San od południowo-wschodniego krańca województwa podkarpackiego po jego północno-zachodnie granice.

Celem głównym PSBS uszczegóławiającym ogólną wizję rozwoju gmin Błękitnego Sanu jest wzrost poziomu i warunków życia ludności poprzez poprawę dostępu do miejsc pracy i usług przy efektywnym wykorzystaniu zróżnicowanych zasobów endogenicznych tego obszaru skutkujący poprawą spójności wewnętrznej i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych, co prowadzić będzie do zmniejszania poziomu zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia w układzie wewnątrzregionalnym, wzdłuż biegu rzeki San.

Wdrożenie działań ujętych w tym dokumencie ma przyczynić się m.in.: do podniesienia poziomu życia mieszkańców gmin objętych programem, a także do poprawy poziomu konkurencyjności tego obszaru, a w konsekwencji zapewnić mu trwały wzrost i rozwój gospodarczy. Program wyszczególnia szereg zadań ujętych w cztery priorytety:

  • innowacyjna przedsiębiorczość, turystyka, kapitał ludzki i społeczny, środowisko i energetyka. Zagospodarowanie brzegów rzeki san z uwzględnieniem infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej, modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej przy wykorzystaniu inwestycji łączących sieć TEN-T, poprawiających dostępność stolicy województwa oraz obniżających poziom zanieczyszczeń generowanych przez indywidualny transport samochodowy w ruchu regionalnym i lokalnym.

Wśród typów projektów służących realizacji wyróżnionych priorytetów i działań wskazano trzy przedsięwzięcia priorytetowe o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego, którymi są:

Realizacja Programu Strategicznego „Błękitny San” odbywać się będzie przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych m.in. w Krajowych Programach Operacyjnych, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPOWP) oraz Kontrakcie Terytorialnym.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Program Strategiczny Błękitny San.pdf)Program4181 kB
Pobierz plik (PSBS_Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf)Prognoza5311 kB