W dniu 12 lipca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 194/3957/16 przyjął uzasadnienie i podsumowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko Programu Strategicznego „Błękitny San”.

Obowiązek przyjęcia ww. dokumentów wynikał z ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).
Przyjęte dokumenty zawierają uzasadnienie i podsumowanie udziału społeczeństwa w procesie konsultacji dokumentu programowego i oceny oddziaływania na środowisko oraz przyjętych rozwiązań,  a także informację o ustaleniach zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko i opiniach organów powołanych do nadzoru nad jego stanem.