W dniu 7 grudnia 2016 r. miało miejsce I. posiedzenie Rady Programowej Programu „Błękitny San”.

Rada Programowa to organ o charakterze opiniującym sprawozdania z realizacji założeń programowych oraz propozycje zmian ich treści, a także kluczowy podmiot systemu monitorowania Programu „Błękitny San”.

Pracami Rady kieruje Pani Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a w jej skład obok przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego, reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego objętych Programem, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, wchodzą również dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego właściwi w sprawach ochrony środowiska, turystyki, transportu oraz rozwoju regionalnego.

W ramach pierwszego spotkania podsumowano działania związane z uruchomieniem Programu, wskazano na istniejące bariery we wdrażaniu, a także ustalono harmonogram prac Rady oraz podział obowiązków pomiędzy partnerami. Uczestnicy posiedzenia zadeklarowali partnerstwo i wzajemną współpracę w celu urzeczywistniania priorytetów Programu.