W dniu 5 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miało miejsce IV. posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”.

Podczas spotkania zaprezentowano Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2018 r. Dokument poddano zaopiniowaniu przez członków Rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania został on jednogłośnie przyjęty. W dniu 13 czerwca 2019 r. uchwałą nr 53/1275/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Sprawozdanie.

Porządek posiedzenia obejmował także prezentację wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli pn. Realizacja wojewódzkich programów strategicznych „Bieszczady” i „Błękitny San” oraz wystąpienie Pana dr Krzysztofa Piróga – eksperta zewnętrznego. Przedstawił on prezentację dot. przeprowadzonego badania „Analiza i ocena systemów monitoringu w Programie Strategicznym „Błękitny San” i Programie Strategicznego Rozwoju Bieszczad oraz opracowanie wskaźników monitoringowych”.