gwneW dniu 11 maja 2020 r. odbyło się V posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”. Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji zgodnie z § 3 ust. 2a Uchwały 148/3286/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Huk, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Przewodnicząca Rady Programowe PSBS.

Podczas spotkania Pan Paweł Wais, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego zaprezentował  Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2019 r., które poddano zaopiniowaniu przez członków Rady. Dyskusję na temat Programu Strategicznego „Błękitny San” podjęli członkowie Rady Programowej poruszając tematykę m.in. wsparcia udzielonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz potrzeb regionu objętego wsparciem Programu. W wyniku przeprowadzonego głosowania dokument został przyjęty jednogłośnie.

Uchwałą Nr 156/3403/20 Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 maja br. przyjął Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2019 r.