urzad-ueW dniu 7 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 41/890/15 przyjął Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad (PSRB) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Program jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, który służy realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020. Jego opracowanie wynikało ze wspólnej inicjatywy samorządu regionalnego województwa podkarpackiego oraz Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza (ZBGP).

Przyjęty dokument ma przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności obszaru oraz podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców ZBGP. Celem głównym PSRB, który uszczegóławia ogólną wizję rozwoju Bieszczad, jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców ZBGP poprzez poprawę dostępu do miejsc pracy i usług przy efektywnym wykorzystaniu zasobów endogenicznych i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych. Program wyszczególnia szereg zadań ujętych w cztery priorytety: turystyka i rekreacja, przedsiębiorczość, kapitał ludzki i społeczny, infrastruktura służąca poprawie dostępności i ochronie środowiska. Wśród typów projektów służących realizacji wyróżnionych priorytetów i działań wskazano trzy przedsięwzięcia priorytetowe o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego, którymi są:

  • budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej Bieszczad, czyste Bieszczady – bieszczadzki system gospodarki wodno–ściekowej i składowania odpadów, Bieszczadzki System Gospodarki Przestrzennej.

Poprzez zapewnienie spójności PSRB z systemem krajowego i regionalnego programowania i realizacji polityki rozwoju, jego realizacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych m.in. w Krajowych Programach Operacyjnych, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Kontrakcie Terytorialnym.