W dniu 9 grudnia 2016 r. miało miejsce I. posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

Rada Programowa to organ o charakterze opiniującym sprawozdania z realizacji założeń programowych oraz propozycje zmian ich treści, a także kluczowy podmiot systemu monitorowania Programu Rozwoju Bieszczad.

Pracami Rady kieruje Pan Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, a w jej skład obok przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego objętych Programem, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, wchodzą również dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego właściwi w sprawach ochrony środowiska, turystyki, transportu oraz rozwoju regionalnego.

W ramach pierwszego spotkania podsumowano działania związane z uruchomieniem Programu, wskazano na istniejące bariery we wdrażaniu, a także ustalono harmonogram prac Rady oraz podział obowiązków pomiędzy partnerami. Uczestnicy posiedzenia zadeklarowali partnerstwo i wzajemną współpracę w celu urzeczywistniania priorytetów Programu.