gwneW dniu 11 maja 2020 r. odbyło się V posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad. Spotkanie, które prowadził Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Rady Programowej PSRB, odbyło się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji zgodnie z § 3 ust. 2a Uchwały 148/3287/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Podczas spotkania Pan Paweł Wais, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego zaprezentował Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w 2019 r. W toku dyskusji Członkowie Rady Programowej poruszali tematy dotyczące potrzeb regionu objętego Programem w szczególności infrastruktury drogowej i chodników pieszo - rowerowych. Dokument poddano zaopiniowaniu przez członków Rady.  W wyniku przeprowadzonego głosowania Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Uchwałą Nr 156/3402/20 Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 maja br. przyjął Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w 2019 r.