130430-umwpZarząd Województwa Podkarpackiego przyjął wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych, które mają szansę na realizację w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Są to projekty wybrane spośród ponad 400 propozycji, jakie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w czasie trwającego ponad miesiąc – od 17 lipca do 21 sierpnia - naboru.

W wyniku naboru uzyskano informacje o projektach najbardziej znaczących dla rozwoju regionu, których realizacja możliwa będzie z poziomu krajowego lub regionalnego do 2023 r. i jest istotna z punktu widzenia osiągnięcia celów określonych w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zgłoszonych zostało ponad 400 propozycji przedsięwzięć, które zweryfikowano pod kątem spełnienia następujących kryteriów o charakterze strategicznym:

-     co najmniej regionalna skala oddziaływania przedsięwzięcia,

-     wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność województwa poprzez wspieranie występujących potencjałów lub niwelowanie barier rozwojowych,

-     wpływ na sytuację społeczno – gospodarczą (np. korzystny wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawę dostępności komunikacyjnej),

-     zgodność z dokumentami strategicznymi/programowymi, w szczególności z aktualizowaną Strategią rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

Na mocy uchwał Nr 269/6528/13 z dnia 13 września 2013 r. oraz Nr 270/6546/13 z dnia 17 września 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020. Celem osiągnięcia skumulowanych efektów rozwojowych i zwiększenia zasięgu oddziaływania postulowanych inwestycji, koniecznym było połączenie części projektów w kompleksowe przedsięwzięcia. Przedmiotowy dokument obejmuje:

1)  przedsięwzięcia zgłoszone do krajowych programów operacyjnych i regionalnego programu operacyjnego (z wymaganym współfinansowaniem budżetu państwa),

2)  przedsięwzięcia istotne dla województwa, które mogą być sfinansowane z Budżetu Państwa lub środków celowych,

3)  przedsięwzięcia istotne dla województwa nie zgłoszone przez właściwych beneficjentów, a których potrzebę realizacji widzi Samorząd Województwa oraz inne jednostki,

4)   wytypowane przez Samorząd Województwa odcinki dróg wojewódzkich do ewentualnej realizacji  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Ww. lista została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Należy zaznaczyć, iż ma ona charakter wstępny i będzie doprecyzowana na dalszych etapach prac nad przygotowaniem Kontraktu Terytorialnego.

Załączniki:
Pobierz plik (lista wstępnych projektów.pdf)lista wstępnych projektów.pdf616 kB