Województwo Podkarpackie realizuje projekt „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” finansowany przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Projekt jest realizowany od drugiej połowy 2018 r. w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014 – 2020. Oprócz Województwa Podkarpackiego w inicjatywę zaangażowanych jest 10. podmiotów z Polski i Ukrainy, a Liderem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Okres realizacji: 24 miesiące

Budżet projektu: 1,54 mln EUR

Dofinansowanie: 1,38 mlnEUR (89,18%)

Cel główny: Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki, architektury)

Cele szczegółowe:

- Rozwój transgranicznej współpracy w zakresie zarządzania zasobami kulturowymi i historycznymi Karpat;
- Popularyzacja wiedzy z zakresu regionalnych tradycji, praktyk i umiejętności rękodzielniczych;
- Podniesienie kompetencji określonych społeczności lokalnych w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym regionu.

pbu logo